Eiendomsforvaltning krever kunnskap og beslutningsevne. Gjennom bred erfaring fra forvaltning av større og mindre næringsbygg tilbyr North Bridge Eiendomsforvaltning AS pålitelig og kompetent forvaltning til eiendomsbesittere som ønsker å sette bort driftansvaret.

North Bridge Eiendomsforvaltning AS legger stor vekt på høy kvalitet innen teknisk og økonomisk forvaltning, samtidig som vi er svært bevisste på at leietakerne er eiendommenes største aktivum.

Økonomisk-administrativ forvaltning

Vår forretningsidé bygger på at forvaltningens formål til enhver tid er å ivareta eiers interesser. I dette ligger blant annet at eier og forvalter sammen utarbeider en strategi for eiendommens utvikling videre fremover. Det kan medføre en målsetting om endret sammensetning av leietakere eller bruk av bygget, eller alternativt planer om å kjøre utviklingsprosjekter knyttet til rehabilitering, påbygg eller andre bygningsmessige endringer.

North Bridge Eiendomsforvaltning AS administrerer forvaltning, drift og leitakertilpasninger. Drift av felleskostnadene står sentralt sammen med de kostnader eieren selv må betale. Vi legger derfor stor vekt på utforming av de kontrakter som skal gjelde for eiendommen. Vi har tette relasjoner med profesjonelle næringsmeglingsmeglere som arbeider for at eiendommene vi forvalter har lavest mulig ledighet.

Teknisk forvaltning

Gjennom den tekniske forvaltningen administrerer North Bridge Eiendomsforvaltning AS daglig, teknisk drift og overvåker eiendommens vedlikeholdsbehov. Periodiske tilstandsvurderinger og kontroller legger grunnlaget for kort- og langsiktige vedlikeholdsplaner. Teknisk forvaltning omfatter planlegging, oppfølging og kontroll av de underleverandører som utfører service og vedlikehold. Videre omfatter den etablering og oppfølging av service- og driftsavtaler, koordinering av bygningsdrift og kan omfatte vaktmestertjenester.

I forvaltningen ivaretar vi blant annet huseiers ansvar vedrørende branntekniske forhold, noe som omfatter kontakt mot brannvesenet, oppfølging av branntilsyns-rapporter, ajourhold av branndokumentasjon samt bistand ved brannøvelser.

Ved tekniske spørsmål, utredninger eller igangsetting at tekniske eller bygningsmessige tiltak, benytter vi, i tillegg til egne ressurser, innleide tjenester fra velrennomerte aktører.

naer